GitHub-dan peýdalanmagyň iň gowy 8 artykmaçlygy - Semalt hünärmeni

Programma üpjünçisi ýa-da programmist bolsaňyz, GitHub hakda eşiden bolmaly. Bu hosting hyzmaty, meseläni dolandyrmak üçin gurallar we web esasly grafiki interfeýs ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.

Birnäçe programma dillerinde deslapky kod taslamalaryny ýerleşdirýär we gaýtalanmalara girizilen üýtgeşmeleri yzarlaýar. Şeýle hem, wikiler we näsazlyklary yzarlamak ýaly bilelikdäki aýratynlyklara eýe. GitHub ulanmagyň esasy artykmaçlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Dürli meýilnamalar bar:

GitHub esasy we ösen meýilnamalary hödürleýär we hünärmenler we hünärmen däller tarapyndan ulanmak üçin amatly. Talaplaryňyza görä meýilnama saýlap bilersiňiz we dürli açyk çeşme programma üpjünçiligini amatly ýerleşdirip bilersiňiz. GitHub dünýäde 15 milliondan gowrak işjeň ulanyjynyň we 55 milliondan gowrak ammarynyň bardygyny öňe sürýär we bu wagta çenli iň uly platformalaryň birine öwrülýär.

2. Resminamalar:

GitHub bilen, çuňňur resminamalar ýaly dürli açyk çeşme taslamalaryny amala aşyryp bilersiňiz we hünärmenlerden pikir alyp bilersiňiz. Bu programma, gyrylan mazmunyň hilini seljermegi aňsatlaşdyrýar.

3. Işiňizi görkeziň:

Işiňizi görkezmek we has köp müşderi çekmek isleýärsiňizmi? GitHub bu ugurda iň ygtybarly we iň oňat guraldyr; bilen, işläp düzüjiler öz işlerini görkezip bilerler we dünýäniň dürli künjeklerinden has köp işe alýanlary ýa-da müşderileri çekip bilerler.

4. Hasabyňyzy aňsatlyk bilen dörediň:

GitHub-dan peýdalanmak isleseňiz, hasap açmaly bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, köpçülikleýin ammarlary hasapsyz göçürip alyp bolýar. Bellige alnan ulanyjy hökmünde dürli ammarlary dolandyryp, ara alyp maslahatlaşyp we döredip, goşantlaryňyzy iberip we kod üýtgeşmelerini gözden geçirip bilersiňiz.

5. Sosial ulgam funksiýalary:

GitHub wikiler, yzarlaýjylar, halaýanlar, paýlaşmalar, teswirler we iýmitler ýaly ajaýyp sosial ulgam funksiýalaryny üpjün edýär. Aýratyn sosial ulgam grafigi, işiňizi görkezmäge kömek edýär we ýörgünli mowzuklarda täzelenýär.

6. Markdown:

Markdown dürli resminamalary redaktirlemek ýa-da ýazmak üçin ýönekeý tekst redaktoryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Beýleki adaty gurallardan tapawutlylykda, mazmunyňyzy diňe guramaçylykly görnüşde formatlamak bilen çäklenmän, awtonom ulanmak üçin öz maglumatlar bazasynda hem saklaýar.

7. Dürli wersiýalardaky üýtgeşmeleri yzarlaň:

Taslama dürli adamlar gatnaşanda, hemme zady yzarlamak aňsat bolmaz. Emma GitHub bilen üýtgeşmeleri yzarlap we wersiýalary ýazyp bilersiňiz. Bu programma üpjünçiligi Google Drive we Microsoft Word ýaly işleýär; GitHub bilen bir faýlyň dürli wersiýalaryna girip bilersiňiz we ösen programmirleme dillerini asla öwrenmegiň zerurlygy ýok.

8. Dürli platformalar bilen utgaşykly:

GitHub-yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, Google Cloud we Amazon bilen sazlaşykly bolmagydyr. Şeýle hem, bu programma üpjünçiligi 150-den gowrak programmirleme dilinde sintaksisi görkezýär we işiňizi aňsatlaşdyrýar.

mass gmail